Emniyeti Suistimal

Siz işinize odaklanın, biz risklerinize...

Emniyeti suistimal, sigorta ettirene bağlı çalışan kişilerin sigorta ettirenin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık yoluyla sahip olmak gibi eylemleri sonucunda göreceği zararı poliçe limitleri dahilinde teminata alan sigorta türüdür.

Emniyeti suistimal sigortalarında genel olarak sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı olmak üzere üç taraf vardır:

  • Sigortalı: banka, şirket veya diğer işletmelerde çalışan ve kendisine işinin gereği nakit para, değerli kağıt veya işletmenin diğer mal varlıkları emanet edilen muhasebeci, mutemet, veznedar, tahsildar, vb görevlerle çalışan kişilerdir.
  • Sigorta ettiren: bahsi geçen kurum ve kuruluşların işvereni durumunda olan kişilerdir.

Hayır, emniyeti suistimal sigortası isteğe bağlı bir sigortadır.

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması; failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:
- Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,
- Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,
- Diğer personel ve işçiler.