Gerekli Belgeler

Poliçe ve hasarınızın türüne göre sizden istenecek olan evrakları incelemek için aşağıda bulunan başlıklara bakabilirsiniz.

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi (park halinde gerçekleşen hasarlar hariç)
 • Resmi Tutanak ve Alkol Raporu Aslı veya Anlaşmalı Tutanak (Resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi, yeri ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Yük taşımacılığı yapan araçlarda; araç yüklüyken kaza yaptı ise sevk irsaliyesi-kantar fişi, boş olarak kaza yaptı ise hasar anında aracın boş olduğunu belirtir detaylı beyan
 • Prim tahsilat makbuzu
 • Şahitlerin ifade tutanağı aslı
 • Kusur durumuna ilişkin mahkeme kararı
 • Hasar Fotoğrafı
 • Kaza sonrası olay yeri fotoğrafları ve kazaya karışan diğer araçların fotoğrafları
 • Yansıtma Fatura
 • Çalınan eşyaya ilişkin fatura
 • Operatör belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • İddianame
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı
 • İmza Sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet belgesi
 • Pasaport Fotokopisi
 • Banka hesap bilgisi
 • İbraname

Yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak


Pert-Total işlemine tabi tutulan Ağır Hasarlı Araç hasar dosyalarında;

 • Pert ve rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 • Ruhsat aslı
 • Kontak anahtarı ve yedek anahtar
 • Aracın dosyası (fatura, teknik belge, vs.)
 • Maliyeden alınacak temiz yazısı (ilişik kesme belgesi)
 • Trafik temiz yazısı (Noter satışı yapılabilir yazısı)
 • Aracın 3.şahsa satışına ilişkin satış vekaleti
 • Rehin Kaldırma Yazısı
 • Hurda Belgesi veya Çekme Belgesi

Çalıntı araç hasar dosyalarında

Hasar ihbarını takiben

 • Ruhsat Fotokopisi,
 • Kontak anahtarı ve yedek anahtarlar,
 • Aracın dosyası ( fatura, teknik belge, vs.)
 • Tasdikli İfade tutanağı,
 • Tasdikli Müracaat tutanağı.

Çalınma tarihinden 1 ay sonra

 • Mahalli Karakol bulunamadı yazısı
 • Hırsızlık masası bulunamadı yazısı
 • Rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 • Maliyeden alınacak temiz yazısı ( ilişik kesme belgesi)
 • Çalıntı ruhsatı
 • Araç Kaydının dondurulduğuna dair Maliyeden yazı
 • Noter tasdikli kimlik fotokopisi

Tazminat Ödemesi Aşamasında

 • Noter tasdikli vekaletname (Aracın bulunma ihtimaline karşı)
 • Feragatname

* Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Maddi Hasarlarda

 • Kusur durumunu belirten trafik kaza tespit tutanağı ve alkol raporu aslı veya Anlaşmalı Tutanak
 • Mağdura ait ruhsat fotokopisi
 • Mağdura ait ehliyet fotokopisi
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Bedeni Tazminat Taleplerinde

Vefat- Ölüm

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Veraset ilamı
 • Adli tıptan ölüm raporu/Mernis ölüm tutanağı
 • Defin ruhsatı
 • Müteveffanın gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası)v.b
 • SGK'dan varislere maaş bağlanıp bağlanmadığına dair kurumdan yazı
 • Müteveffanın vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Sürekli Sakatlık/Kalıcı Sakatlık/Maluliyet

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Kazadan itibaren tüm tedavi evrakları
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat /düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış"maluliyet durumunu gösterir kat'i heyet raporu"/Yüzdesel Sürekli Sakatlık Özürlü Heyet Raporu (maluliyet oranını gösterir)
 • Kaza öncesi ve sonrası gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası) v.b
 • SGK'dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
 • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Tedavi / Yaralanma

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Adli muayene raporu
 • Tedavinin detayını anlatan doktor raporu/epikriz
 • Kaza öncesi geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Kazadan itibaren tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • SGK'dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
 • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Not: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Yangın

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları (resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname
 • İtfaiye raporu aslı

Hırsızlık

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname

* Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.


Dahili Su ve Seylap

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)

Fırtına

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (İşyeri hasarları için)

Elektronik Cihaz & Makine Kırılması

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan
 • Teknik servis raporu
 • Hasarlı cihazın faturası
 • İş makinesi hasarlarında operatörlük belgesi
 • İş makinesinin tescil belgesi

* Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.


İnşaat "All Risk" & Montaj "All Risk"

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Keşif özeti
 • Hasar keşfi
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Fotoğraflar
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)

Deniz Nakliyatında

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
 • Serü sefer ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları

Kara / Hava / Demiryolu Nakliyatında

 • Poliçe, fatura, hamule senedi veya konşimento (Yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.